Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 452/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oświęcimiu z 2016-02-08

Sygn. akt III RC 452/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lutego 2016 roku

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, w składzie:

Przewodniczący: SSR Maria Pawłowska

Protokolant: prot. Justyna Kordula

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2016 roku, w O., na rozprawie

sprawy z powództwa : S. K. (1)

przeciwko: małoletnim J. K. i N. K. reprezentowanym przez matkę K. K. (1)

o obniżenie alimentów

Oddala powództwo.

Sygn. akt III.R.C. 452/15

UZASADNIENIE

S. K. (1) w pozwie z dnia 8 października 2015 roku wniósł o obniżenie, z dniem 8 października 2015 roku, alimentów zasądzonych na rzecz małoletnich J. K. oraz N. K., w łącznej kwocie 700 złotych miesięcznie, do kwoty po 200 złotych miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich pozwanych. Uzasadniając powyższe żądanie podał, iż zamieszkuje wraz z konkubiną, ich 18 – sto miesięczną córką oraz córką konkubiny. Jego konkubina jest osobą bezrobotną. Nadto powód stwierdził, iż ma pięcioro dzieci i aktualnego związku spodziewa się kolejnego dziecka. Powód pracuje, ale ponieważ są prowadzone przeciwko niemu egzekucje komornicze, z uwagi na zadłużenia alimentacyjne, po potrąceniach otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 520 zł. Matka małoletnich pozwanych K. K. (1) pracuje i nadto otrzymuje pomoc z opieki społecznej

(vide: pozew k. 2, uzupełnienie pozwu k.7)

K. K. (1) reprezentująca małoletnich pozwanych wniosła o oddalenie powództwa. W/w stwierdziła, iż samotnie wychowuje dzieci, powód nie pomaga w opiece nad dziećmi. Jej sytuacja materialna jest niekorzystna. W okresie od lipca do października 2015 roku jej dochód miesięczny wynosił 400 złotych. w Dniu 28 października 2015 roku na podstawie umowy zlecenia podjęła prace w hipermarkecie T., przy czym nie są jej znane zarobki jakie będzie mogła uzyskiwać z tej pracy. Korzysta z pomocy społecznej pobierając zasiłki rodzinne na dzieci, które do października 2015 roku były w łącznej kwocie 183 złotych, a od listopada 2015 roku wynoszą 207 złotych, a także alimenty na dzieci z funduszu alimentacyjnego w kwocie 700 złotych. Nadto opieka społeczna finansuje obiady dzieci w szkole i przedszkolu. Zdaniem K. K. (1) zabranie każdej złotówki dzieciom jest świadomym ich krzywdzeniem. W/w wyraziła także pogląd, iż płodzenie dzieci przez powoda, przy wykazywanej przez niego sytuacji materialnej, nie powinno mieć wpływu na dobro i byt małoletnich pozwanych, albowiem każdy powinien wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i ponosić ich konsekwencje.

(vide: odpowiedź na pozew k. 24 - 25)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

S. K. (1) i K. K. (1) przez okres 5 lat, do listopada 2011 roku, mieszkali razem i żyli w konkubinacie. Z ich związku pochodzi J. K. urodzony (...) oraz N. K. urodzona (...). Małoletni pozwani przez cały czas mieszkają z matką i są przez nią wychowywani. S. K. (2) jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nad J. i N. i nie uczestniczy w ich wychowaniu. K. K. (1) jest sierotą i nie może liczyć na pomoc w opiece nad dziećmi ze strony członków swojej rodziny. W grudniu 2015 roku małoletni pozwani przebywali u ojca przez dwa dni, wcześniej przez kilka miesięcy nie było kontaktu pomiędzy w/w. Podczas wizyty grudniowej każde dziecko otrzymało od ojca paczkę wartości około 15 - 20 złotych. Do kolejnego widzenia doszło początkiem lutego 2016 roku. Wizyta dzieci u ojca była od soboty do niedzieli. Przed jej zakończeniem, w rozmowie telefonicznej z M. S. (1), K. K. (1) dowiedziała się, że S. K. (1) jest dziećmi u matki i nie będzie w stanie ich odwieźć gdyż jest pod wpływem środków odurzających i alkoholu. W związku z powyższym K. K. (1) udała się do miejsca zamieszkania matki powoda. W/w zastała powoda na podwórzu, a ponieważ był odurzony i bardzo agresywny, wezwała policję. Gdy przyjechali funkcjonariusze policji powód był już w domu i nie został zabrany celem wyjaśnienia jego stanu podczas zajmowania się dziećmi.

Małoletni J. i N. są dziećmi zdrowymi, prawidłowo się rozwijają i mają typowe potrzeby dzieci w ich wieku. N. uczęszcza do przedszkola, a na koszty z tym związane, w okresie od września 2015 roku do stycznia 2016 roku, składały się: opłata za pobyt w kwocie 564 złotych, należność za książki 80 złotych, wyprawkę 60 złotych, ubezpieczenie 32 złote oraz koszty wyżywienia. Małoletni J. jest uczniem II klasy szkoły podstawowej.

K. K. (1) ma 28 lat, posiada zawód technika żywienia, jest stanu wolnego, oprócz małoletnich pozwanych nie ma innych dzieci ani też osób na utrzymaniu. Małoletni pozwani i ich matka, oprócz starego domu, nie mają żadnego majątku. Źródłem ich utrzymania jest wynagrodzenie za pracę K. K. (1) oraz świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy (...) w B.. Do maja 2013 roku K. K. (1) miała rentę rodzinną, a po jej utracie, do początku lipca 2015 roku nie miała pracy i była zarejestrowana jako bezrobotna. W okresie od 6 lipca 2015 roku do 11 października 2015 roku wykonując pracę na rzecz PHU (...) XL w J., jako barmanka na ¼ etatu, zarobiła w poszczególnych miesiącach netto: 328,27 zł., 375,97 zł, 120,11 zł, co daje średnie wynagrodzenie miesięczne w kwocie około 380 złotych netto. Od końca października 2015 roku, na podstawie comiesięcznych umów zlecenia, wykonuje pracę w hipermarkecie T. jako kasjerka. Jej czas pracy uzależniony jest od zapotrzebowania pracodawcy i przeciętnie w ciągu tygodnia pracuje przez 3 dni, po 7-8 godzin dziennie. Do grudnia 2015 roku otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 10 złotych brutto za każdą przepracowaną godzinę, w styczniu 2016 roku była to kwota 6,21 złotych netto. Na luty 2016 roku stawka godzinowa została ustalona na 7,49 złotych netto. Na świadczenia wypłacane przez ośrodek opieki społecznej wypłaty składają się: alimenty na rzecz małoletnich pozwanych w łącznej kwocie 700 złotych miesięcznie, świadczenia rodzinne na ich rzecz, przy czym do października 2015 roku były one w łącznej kwocie 183 złotych, a od listopada 2015 roku wynoszą 207 złotych miesięcznie, dodatek mieszkaniowy w kwocie 236,43 złotych miesięcznie, stypendium szkole dla małoletniego J., które w okresie od października do grudnia 2015 roku wyniosło łącznie 342 złote, zasiłek celowy we wrześniu 2015 roku w kwocie 250 złotych na zakup odzieży dla dzieci ( 130 zł ) i dwóch posiłków dla małoletniej N. w przedszkolu ( 120 zł), zasiłek okresowy w grudniu 2015 roku w kwocie 200 złotych na sfinansowanie kosztów utrzymania, zasiłek celowy w grudniu 2015 roku na zakup węgla w kwocie 570 złotych. Nadto Ośrodek Pomocy (...) finansuje obiady dzieci w szkole i przedszkolu. Od grudnia 2014 roku K. K. (1) zamieszkuje z dziećmi w wynajmowanym mieszkaniu, o powierzchni 40 m 2 składającym się z pokoju, kuchni i łazienki. Wcześniej w/w zamieszkiwali w starym domu po babce K. K. (1). Wyprowadzili się z niego gdyż dom był w bardzo złym stanie i nie nadawał się do zamieszkiwania. Były w nim szczury, które uszkodziły przewody od mediów. K. K. (1) za wynajęcie mieszkania uiszcza jego właścicielowi 100 złotych miesięcznie, a pozostałą należność związaną z czynszem finansuje Ośrodek Pomocy (...) w B.. Nadto matka małoletnich pozwanych co dwa miesiące płaci 220 – 240 złotych za prąd. W mieszkaniu nie ma gazu.

(dowód: zeznania pozwanej K. K. (1)– protokół rozprawy od godz.

01:00:40 do godz. 01:16:40,

zaświadczenia o dochodach K. K. (1) k. 26,

decyzja Burmistrza B. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia

z funduszu alimentacyjnego k. 33,

zaświadczenie Ośrodka Pomocy (...) w B. k. 50 – 51,

zaświadczenie Zespołu – Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w B.

k. 52)

S. K. (1) ma 38 lat, posiada zawód mechanika maszyn rolniczych. Od trzech lat pozostaje w konkubinacie z M. S. (1), z którą ma córkę W. K. urodzoną (...). Oprócz małoletnich pozwanych i W. ma córkę K. K. (2) urodzoną (...) i syna K. K. (3) urodzonego (...), pochodzących z jego związku małżeńskiego, który został rozwiązany przez rozwód. Małoletni K. i K. są wychowywani przez matkę, a powód jest zobowiązany płacić na ich rzecz alimenty w łącznej kwocie 800 złotych miesięcznie, przy czym aktualnie prowadzone jest postępowanie z powództwa S. K. (1) o obniżenie powyższego obowiązku alimentacyjnego. Ponieważ powód nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletnich pozwanych oraz ich rodzeństwa przyrodniego, posiada zadłużenia alimentacyjne na kwotę około 70.000 złotych. S. K. (1), jego konkubina oraz dzieci nie mają żadnego majątku. M. S. (1) ma 36 lat, posiada zawód handlowca, od kilku lat nigdzie nie pracuje. Jest w szóstym miesiącu ciąży, a ojcem dziecka którego się spodziewa jest S. K. (1). M. S. (1) oprócz W. ma 10-cio letnią córkę K., która gdy miała 4 miesiące, została umieszczona w rodzinie zastępczej, w związku z osadzeniem M. S. (1) w zakładzie karnym oraz 6-cio letnią córkę N. S.. Konkubina powoda jest pozbawiona władzy rodzicielskiej nad małoletnią K. i nie łoży na jej utrzymanie. Natomiast władzę rodzicielską nad małoletnią N. ma ograniczoną poprzez nadzór kuratora. Na małoletnią N. pobiera alimenty w kwocie 500 złotych, przy czym są one wypłacane z funduszu alimentacyjnego oraz otrzymuje zasiłki rodzinne na córki w łącznej kwocie 207 złotych. Nadto Ośrodek Pomocy (...) w B. finansuje obiady w szkole małoletniej N. oraz wypłacił na jej rzecz we wrześniu 2015 roku jednorazowy dodatek w kwocie 100 złotych z tytułu rocznego przygotowania szkolnego. Małoletnie N. i W. ogólnie są dziećmi zdrowymi, prawidłowo się rozwijają. Powód zamieszkuje z konkubiną, małoletnimi N. S. i W. K. oraz dziadkiem M. S. (1) - 83 letnim J. Ś.. J. Ś. ma emeryturę w kwocie 1900 złotych, którą dysponuje M. S. (1), przy czym z emerytury jest prowadzona egzekucja przez komornika i są dokonywane potrącenia w kwocie około 900 złotych. Mieszkanie przez nich zajmowane jest o powierzchni około 70 m 2, a opłata związana z jego zajmowaniem bez tytułu prawnego wynosi 1241,92 złotych i mieści się w niej między innymi opłata za wodę, kanalizację, ogrzewanie, wywóz nieczystości, a prognozowane rachunki za energię elektryczną są na kwotę 250 złotych miesięcznie. Powód i jego konkubina zalegają z opłatami za mieszkanie na kwotę około 7000 złotych oraz za prąd na kwotę około 600 złotych. Kilka lat temu powód uległ wypadkowi, miał uszkodzoną dłoń, był uznany za osobę niezdolną do pracy i pobierał rentę. Po utracie prawa do renty jest zdolny do pracy, przy czym ze względu na lekki stopień niepełnosprawności ma przeciwskazania do pracy ciężkiej fizycznej oraz wymagającej precyzji obu rak. Pracował w różnych zakładach, zazwyczaj przez krótkie okresy czasu, zarabiając 1100 – 1300 złotych miesięcznie, a także były okresy kiedy pozostawał bez zatrudnienia. I tak był zatrudniony między innymi w firmie (...), w firmie której przedmiotem działalności było sprzątanie. W okresie od 20 grudnia 2012 roku do 20 lutego 2013 roku był zarejestrowany jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku i była to jego czwarta rejestracja. Od 21 lutego 2013 roku do 31 marca 2013 roku powód był zatrudniony w Zakładach (...) jako pracownik magazynu surowca, przy czym od 13 marca 2013 roku ze względu na chorobę nie wykonywał pracy. Zarobił wówczas łączną kwotę 1371,26 złote netto, z której zostały mu potrącone za drugi miesiąc pracy alimenty w kwocie 567,26 złotych. Umowa o pracę została rozwiązana z upływem czasu na jaki była zawarta. Od 1 kwietnia 2013 roku do 9 sierpnia 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał powodowi zasiłek chorobowy, w poszczególnych miesiącach, w kwotach netto: 940,60 złotych, 971,45 złotych, 940,11 złotych, 971,54 złotych, 282,12 złotych. Następnie w okresie od 12 września 2013 roku do 15 lutego 2015 roku S. K. (1) był zarejestrowany jako bezrobotny ( piąta rejestracja). Od 16 lutego 2015 roku jest zatrudniony w spółce z. o. o (...) jako pomocnik operatora maszyn i urządzeń do obróbki metali, przy czym początkowo tj. do 31 marca 2015 roku, miał umowę na czas próbny. W okresie od marca 2015 roku do listopada 2015 roku powód zarobił łącznie 16.0881,18 złotych brutto, tj. 11.849,64 złotych netto, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1786,79 złotych brutto, a netto jest to kwota 1316,63 złotych. Z powyższych wynagrodzeń były potrącane powodowi alimenty na rzecz dzieci w kwotach od ponad 600 złotych do blisko 1000 złotych.

(dowód: zeznania powoda S. K. (1) – protokół rozprawy od godz.

00:42:35 do godz. 01:00:35,

zeznania świadka M. S. (1) – protokół rozprawy od godz.

00:30:32 do godz. 00:41:55,

zaświadczenie Ośrodka Pomocy (...) w B. k. 20,

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności S. K. (1) k. 53,

zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w O. k. 42,

zaświadczenie ZUS k. 44,

zaświadczenie Zakładów (...) k. 43,

świadectwo pracy k.40,

umowy o pracę k. 39, 41,

zaświadczenia o wynagrodzeniu S. K. (1) k. 37, 38,

opinia Komisariatu Policji w B. o powodzie k. 22,

akta sprawy III RC 322/14 – wyrok sądu k. 53,

akta sprawy III RC 452/15,

akta Nsm 680/11- postanowienie sądu k. 188 )

Powód posiada negatywną opinie w miejscu zamieszkania. Prowadzi wysoce naganny tryb życia. Jest uważany za osobę nadużywającą alkoholu, stosującą środki psychoaktywne, utrzymuje kontakt ze środowiskiem kryminogennym, wielokrotnie w związku z jego zachowaniem były przeprowadzane przez policję interwencje, był zatrzymywany do wytrzeźwienia. Był karany za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, za kradzież oraz za czyn z art. 63 ust. 1 ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Powód jest uzależniony od marihuany oraz od alkoholu.

(dowód: opinia Komisariatu Policji w B. o S.

K. k.22,

zeznania powoda S. K. (1) – protokół rozprawy od

godz. 00:42:35 do godz. 01:00:35)

Dotychczasowe alimenty w kwocie po 350 złotych miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich pozwanych, tj. w łącznej kwocie 700złotych miesięcznie zostały ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w O.z dnia 1 października 2014 roku w sprawie III RC 322/14.

(dowód: akta sprawy RC 750/10 – wyrok sądu k. 53)

D. ustaleń sąd oparł się na zeznaniach powoda S. K. (1), pozwanej K. K. (1), świadka M. S. (2), za wyjątkiem twierdzeń, iż pożycie powoda ze świadkiem układa się dobrze, opinii policji o powodzie, a nadto przedłożonych przez strony zaświadczeniach o zarobkach powoda, pozwanej, orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności powoda, świadectwie pracy, umowach o pracę, zaświadczeniu ZUS, zaświadczeniu Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczeniach Ośrodka Pomocy (...) w B., zaświadczeniu Burmistrza B., zaświadczeniu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, których żadna ze stron nie kwestionowała oraz których prawdziwość nie budziła zastrzeżeń, a także aktach spraw alimentacyjnych i sprawy opiekuńczej. Sąd nie przyjął za wiarygodne zeznań M. S. (1), iż jej pożycie z powodem układa się pozytywnie, albowiem taka ocena jest sprzeczna z zachowaniem powoda oraz zeznaniami K. K. (1), która podała że S. K. (1) bije swoją konkubinę.

Sąd zważył co następuje

Zgodnie z art. 133§1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten stanowi uszczegółowienia ogólnego obowiązku rodziców, troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go odpowiedniego do jego uzdolnień do pracy zawodowej (art. 96 k.r. i o). Stosownie do treści art. 135 § 1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych jest podwójnie zależny, albowiem z jednej strony zależny jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej od możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby w stosunku do dziecka, które warunkują wysokość świadczeń alimentacyjnych winne być oceniane, przy uwzględnieniu jego wieku, miejsca pobytu, jego środowiska ( vide: Wyrok SN z dnia 10.10.1969r. Sygn. III CRN 350/69, OSNGP 1970/2/15). Obowiązek alimentacyjny może być również wykonywany poprzez osobiste starania o utrzymanie lub wychowanie dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Odnosząc się natomiast do możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentacji, należy mieć na względzie takie z nich, jakie mogłaby strona osiągać wykorzystując w pełni swoje zdolności, wykształcenie oraz walory fizyczne i umysłowe. Art. 138 kro stanowi, iż w razie zmiany stosunków można domagać się zmiany orzeczenia lub umowy w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez zmniejszenie lub zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Matka małoletnich pozwanych realizuje ciążący na niej obowiązek alimentacyjny finansowo, a także troszcząc się o wychowanie dzieci oraz sprawując nad nimi pieczę. Potrzeby małoletnich pozwanych związane z zapewnieniem im niezbędnych potrzeb w zakresie wyżywienia, ubrania, mieszkania, warunków do nauki, wymagają nakładów w wysokości około 800 złotych miesięcznie na rzecz każdego z nich. Praca świadczona przez ich matkę i uzyskiwane przez nią dochody są adekwatne do jej możliwości zarobkowych. W ocenie sądu nie można wymagać od K. K. (1) większego zaangażowania w pracę zawodową, ze względu na jej obowiązki wobec dzieci i brak pomocy ze strony powoda w ich wychowanie. Z uwagi na wysokość dochodów otrzymywanych przez K. K. (1), które wynoszą około 1000 złotych miesięcznie, nie jest ona w stanie w sposób istotny finansowo zaspokajać usprawiedliwionych potrzeb dzieci. Zwrócić też uwagę należy, iż w/w nie ma gwarancji pracy na przyszłość, albowiem nie posiada umowy o pracę, a jedynie co miesiąc są z nią zawierane umowy zlecenia. Małoletni pozwani mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, co oznacza, iż ich usprawiedliwione potrzeby winny być zaspokajane na tym samym poziomie, co ich matki i ojca. Stopa ta jest niska, przy czym o ile nie można mieć żadnych zastrzeżeń do matki małoletnich pozwanych, to takiego samego wniosku nie można wysnuć w stosunku do ich ojca. Powód pomimo, iż ma pięcioro dzieci i powinien swoje wysiłki koncentrować na zaspokojeniu ich potrzeb, prowadzi wysoce naganny tryb życia. Jest uważany za osobę nadużywającą alkoholu, stosującą środki psychoaktywne, utrzymuje kontakt ze środowiskiem kryminogennym, wielokrotnie w związku z jego zachowaniem były przeprowadzane przez policje interwencje, był zatrzymywany do wytrzeźwienia, był karany za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, za kradzież oraz za czyn z art. 63 ust. 1 ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Oceniając możliwości zarobkowe powoda, sąd miał na względzie, iż jest on mężczyzną, w sile wieku, ma zawód mechanika maszyn rolniczych, przy czym z uwagi na niepełnosprawność lewej ręki nie powinien wykonywać prac ciężkich i wymagających precyzji obu rąk. Zdaniem sądu od ustalenia dotychczasowych alimentów z po stronie powoda nastąpiły niewielkie zmiany. Gdy były one ustalane, S. K. (1) tak jak obecnie pozostawał w konkubinacie z M. S. (1), miał pięcioro dzieci, a jego zarobki były niskie. W najbliższej przyszłości, jego sytuacja o tyle ulegnie zmianie, że po urodzeniu przez M. S. (1) dziecka, powód będzie zobowiązany wraz z konkubiną do utrzymania tegoż dziecka. Analizując sytuację małoletnich pozwanych stwierdzić należy, iż jest ona niekorzystna. Ich matka utraciła stałe źródło dochodu jaką była jej renta rodzinna, aktualnie jest zatrudniona przy czym osiąga dochody poniżej najniższego wynagrodzenia i nie ma gwarancji pracy na przyszłość. Jednocześnie zwiększyły się potrzeby J. i N. z uwagi na ich rozwój, przy zmniejszeniu realnej wartości alimentów zasądzonych na ich rzecz, ze względu na wzrost cen i inflację. W ocenie sądu uzyskiwane aktualnie przez powoda dochody są poniżej jego możliwości zarobkowych, gdyż jest on mężczyzną młodym, zdolnym do pracy, a mając obowiązek finansowy wobec pięciorga dzieci winien intensywnie pracować, by uzyskać dochody pozwalające na utrzymanie dzieci. Fakt, iż powód spodziewa się szóstego dziecka, nie jest wystarczającą podstawą do obniżenia jego obowiązku alimentacyjnego, gdyż nie kwestionując prawa powoda do posiadania dzieci, planując rozszerzenie rodziny, winien on mieć świadomość o ciążących na nim obowiązkach wobec już istniejących dzieci. Zwrócić uwagę też należy, iż taką świadomość winna mieć konkubina powoda, którą wraz z powodem obciąża obowiązek łożenia na ich wspólne dzieci. Pomimo, że M. S. (1) jest młodą, zdrową kobietą, mającą troje dzieci, od lat jest bez pracy. Zdaniem sądu niekorzystna sytuacja finansowa powoda jest przez niego zawiniona z powodu prowadzonego przez niego trybu życia. Gdyby S. K. (1) przestrzegał porządku prawnego i wykazywał zainteresowanie pracą, niewątpliwie byłby w stanie, pomimo ograniczenia związanego niedowładem ręki, otrzymać korzystniej wynagradzaną pracę niż ta którą aktualnie posiada. Nadto winien dążyć do uzyskiwania dochodów z prac dodatkowych, jak czyni wiele osób, chcąc poprawić sytuację materialną. W ocenie sądu wieloletni brak zainteresowania ze strony powoda pracą i prowadzony przez niego tryb życia skutkuje tym, iż nie może być on postrzegany przez ewentualnych pracodawców jako solidny, rzetelny pracownik, a tylko takie osoby mogą liczyć na stałe zatrudnienie i korzystne wynagrodzenia. Zdaniem sądu powód wykorzystując swoje możliwości zarobkowe mógłby osiągać dochody w wysokości około przeciętnego prognozowanego na rok 2016 wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwoty 4000 złotych brutto. Dzieci powoda nie mogą ponosić ujemnych skutków spowodowanych niefrasobliwym, nagannym jego zachowaniem. Odmienny wniosek w tym zakresie prowadziłby do sprzecznego z zasadami współżycia społecznego usprawiedliwiania i premiowania jego zachowania. Nie sposób też pominąć znacznego zadłużenia finansowego S. K. (1) z powodu nie płacenia alimentów, co świadczy o bagatelizowaniu od dłuższego czasu przez w/w jego obowiązków wobec małoletnich pozwanych.

Uwzględniając podniesione wyżej okoliczności, wobec braku podstaw do obniżenia obowiązku alimentacyjnego, w myśl art. 133§1, art.135§1 i art. 138 kro, sąd oddalił powództwo.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Świst
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Pawłowska
Data wytworzenia informacji: