Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 540/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oświęcimiu z 2016-02-15

Sygn. akt III RC 540/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2016 roku

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Bożena Urbańczyk-Szkuta

Protokolant : st. sekr. Wioletta Homa

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 roku w Oświęcimiu

na rozprawie

sprawy z powództwa D. P.

reprezentowanego przez ojca J. P.

przeciwko A. P.

o alimenty

1.  zasądza od pozwanej A. P. na rzecz małoletniego powoda D. P. za okres od 1 lipca 2015 roku do 30 listopada 2015 roku alimenty w łącznej kwocie 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych płatne do rak ojca małoletniego powoda J. P..

2.  zasądza od pozwanej A. P. na rzecz małoletniego powoda D. P. alimenty w kwocie po 500 (pięćset) złotych miesięcznie, płatne do rąk ojca małoletniego powoda J. P. począwszy od dnia 1 grudnia 2015 roku, płatne w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z należności w terminie,

3.  wyrokowi w pkt. 2 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności,

4.  w pozostałej części powództwo oddala,

5.  odstępuje od obciążenia pozwanej A. P. kosztami sądowymi i obciąża nimi Skarb Państwa.

Sygn.akt III RC 540/15

UZASADNIENIE

Małoletni powód D. P. działający przez ojca J. P., po ostatecznym sprecyzowaniu na rozprawie w dniu 18.stycznia 2016r żądania, domagał się zasądzenia od pozwanej A. P. alimentów w kwocie po 600zł miesięcznie począwszy od grudnia 2015r i kwoty 2500zł tytułem alimentów zaległych za okres od czerwca do listopada 2015r.

W uzasadnieniu swojego żądania powód wskazał, że pozwana jest matką małoletniego powoda . Sąd Okręgowy w K. w wyroku rozwodowym powierzył władzę rodzicielską nad małoletnim powodem pozwanej i zasądził od powoda na jego rzecz alimenty w kwocie po 600zł miesięcznie. Sąd Rejonowy w O. w sprawie I. N. 767/14 zmienił orzeczenie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim poprzez powierzenie jej wykonywania powodowi. Matka małoletniego powoda w dalszym ciągu egzekwuje alimenty na rzecz małoletniego powoda, cały ciężar jego utrzymania spoczywa na ojcu małoletniego, który jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym na dwójkę pozostałych dzieci w łącznej kwocie 1000zł.

Pozwana A. P. w odpowiedzi na pozew i w zeznaniach na rozprawie uznała żądanie pozwu do kwoty po 200zł miesięcznie tytułem alimentów bieżących i 1000zł odnośnie alimentów zaległych. Podniosła, że kwotę po 600zł miesięcznie, którą egzekwuje przez komornika jako alimenty na rzecz małoletniego powoda zwraca regularnie na rzecz J. P.. Pozwana podniosła, że nie stać jej na żądane alimenty, gdyż osiąga wynagrodzenie rzędu 1800-2000zł miesięcznie, spłaca raty pożyczki i na utrzymaniu posiada córkę stron P. , czyni osobiste starania o wychowanie także drugiej córki stron -P.. Zdaniem pozwanej sytuacja materialna ojca małoletniego powoda jest dużo lepsza, gdyż otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości około 4000-5000zł i świadczenia z karty górnika.

/odpowiedź na pozew k. 12-14,

zeznania pozwanej k. 39, 00:38:24 – 00:53:12/.

Bezspornym jest, że małoletni powód D. P. , który ma aktualnie 17 lat ,jest dzieckiem pochodzącym z małżeństwa J. P. i A. P.. Małżeństwo rodziców małoletniego powoda zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego w K. w sprawie XIC 1106/13 i władza rodzicielska nad małoletnim została wówczas powierzona A. P. . Od J. P. zasądzono na rzecz D. P. alimenty w kwocie po 600zł miesięcznie. W sprawie sygn akt III Nsm 747/14 Sądu Rejonowego w O. postanowieniem z dnia 24 czerwca 2015r zmieniono rozstrzygnięcie zawarte w wyroku rozwodowym co do władzy rodzicielskiej nad małoletnim powodem w ten sposób, że powierzono ją J. P. .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powód D. P. jest uczniem I klasy technikum przy (...) Zakładach (...) w O.. Do szkoły z B. dojeżdża autobusem, bilet miesięczny kosztuje 45zł. Ponieważ małoletni powtarza I klasę- część przyborów szkolnych posiadał z poprzedniego roku szkolnego, pozostałe brakujące artykuły zakupił ojciec. Małoletni powód jest ogólnie zdrowy.

Ojciec małoletniego powoda- J. P. ma 42 lata i jest zatrudniony w Kopalni (...) w B. – aktualna nazwa N. B. Grupa (...) w B., na stanowisku sztygara zmianowego pod ziemią. Za okres od lipca do grudnia 2015r J. P. osiągnął wynagrodzenie netto w wysokości 27.018,99zł. W grudniu 2015r wypłacono J. P. nagrodę Barbórkową w wysokości 5209,69zł netto. Średnie miesięczne wynagrodzenie powoda z rozbiciem w stosunku rocznym „barbórki” za okres 6 miesięcy wynosi więc około 4900zł. Powód jest uprawiony do otrzymywania tzw 14 pensji, która była do tej pory wypłacana w miesiącu lutym ,jednakże z uwagi na zmiany własnościowe w kopalni nie jest znany termin ani wysokość wypłacanego świadczenia. Z wynagrodzenia jest prowadzona egzekucja alimentów na rzecz dzieci –P. P. (2) i D. P. w kwotach po 600zł oraz na rzecz P. w kwocie po 400zł. Łącznie z wynagrodzenia powoda jest potrącana z tego tytułu kwota 1758,19zł miesięcznie. Pozwana A. P. przekazuje na rzecz J. P. kwotę 600zł, które egzekwuje tytułem alimentów na rzecz D. P.. Poza alimentami J. P. nie wspomaga w dodatkowy sposób córek.

J. P. nie posiada żadnych oszczędności. Z powodu zakażenia sepsą powód jest zobowiązany co trzy miesiące poddawać się badaniom kontrolnym.

/potwierdzenia przelewów (...),

zeznania J. P. k .38-39, 00:13:30 – 00:38:24,

zeznania A. P. k.39, 00:38:24 – 00:53:12,

zaświadczenie o dochodach k.36, 44,

potwierdzenia przelewu wynagrodzenia k.33-35,

informacja dot. egzekucji alimentów k 32,25-28,

Małoletni powód wraz z ojcem zamieszkuje w domu jednorodzinnym własności J. P.. Na zakup domu ojciec małoletniego powoda zaciągnął kredyt , który będzie spłacał jeszcze przez 23 lata. Miesięczna rata kredytu wynosi 800zł. Z tytułu kosztów utrzymania domu oraz opłat za telefon i internet J. P. wydaje miesięcznie kwotę około 500zł. Dom jest ogrzewany węglem, na rok powód zużywa około 9 ton węgla. J. P. otrzymuje deputat węglowy w wysokości 8 ton. Dom jest w części umeblowany- w całości meble są tylko w pokoju małoletniego powoda.

/potwierdzenie opłat za energię elektryczną i kanalizację k.23 i 24,

zeznania J. P. k. 38-39,00:12:30 – 00:38:24/.

Pozwana A. P. ma 41 lat i z zawodu jest gastronomem. Pracuje w Kopalni (...) w B..Za okres od lipca do grudnia 2015r pozwana otrzymała wynagrodzenie w wysokości 17.593,26 zł netto. Pozwana otrzymuje kwoty na pomoce szkole dla dwójki dzieci – w październiku 2015r i styczniu 2016r wypłacono z tego tytułu łącznie kwotę 627zł. Otrzymuje deputat węglowy na 8 ton, a w grudniu 2015r wypłacono jej roczną nagrodę barbórkową w wysokości 3137,66zł netto. Średnie miesięczne wynagrodzenie pozwanej, z nagrodą barbórkową wynosi za okres 6 miesięcy około 3100zł. Pozwana jest także uprawniona do tzw. 14 pensji, która będzie wypłacona w lutym 2016r i jej wysokość oscyluje w granicach miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Do pracy pozwana dojeżdża samochodem koszty rozlicza wspólnie z koleżanką i w związku z dojazdami wydatkuje kwotę około 200zł. Pozwana zakupiła samochód za kwotę 8000zł, sprzedała poprzedni za niecałe 2000zł. Z tytułu zaciągniętej pożyczki w kasie zapomogowej zakładu pracy miesięcznie spłaca ratę w wysokości 500zł, do spłaty pozostało 5000zł.

Pozwana zamieszkuje w domu jednorodzinnym w B. wraz z córką P.. Dom jest współwłasnością pozwanej i jej ojca. Koszty opłat za media w domu wynoszą około 350zł miesięcznie a do ogrzania domu pozwana zużywa około 8 ton węgla. Do domu co drugi weekend przyjeżdża druga córka stron- P. która studiuje w K. na III roku studiów o kierunku zarządzanie inżynierią i w K. też pracuje. P. P. (2) jest uczennicą III klasy Technikum (...) w O., do szkoły dojeżdża autobusem, bilet miesięczny kosztuje 63zł.

/zaświadczenie o dochodach pozwanej k. 37,45,

zeznania pozwanej k. 39 ,00:38:24 – 00:53:12/.

Małoletni powód D. P. często odwiedza pozwaną, jednakże nie otrzymuje od niej żadnych pieniędzy ani prezentów. Pozwana opłaciła dla małoletniego powoda w 2015r czterodniowy wakacyjny wyjazd nad morze oraz wyjazd w góry do znajomych oraz zapłaciła około 1100zł + 100euro na wyjazd córki P. na obóz wakacyjny do B.w 2015r. Sama pozwana w 2015r spędziła urlop w E., na wyjazd została zaproszona.

/zeznania pozwanej k. 39 ,00:38:24 – 00:53:12/.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przedłożonych przez strony zaświadczeń o dochodach, potwierdzeń przekazów od pozwanej ,potwierdzeń wypłaty wynagrodzenia J. P. i postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec J. P.. Zaświadczeń tych i potwierdzeń żadna ze stron nie zakwestionowała .Sąd uwzględnił także zeznania stron w zakresie ustalonego stanu faktycznego.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 133§1 kro, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego( art. 135§1kro).

Do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda należą potrzeby związane z wyżywieniem, mieszkaniem, odzieżą, potrzeby związane z edukacją, wypoczynkiem. Do ich zaspokojenia- z uwzględnieniem wieku małoletniego powoda- konieczna jest kwota około 1000-1200zł miesięcznie i takiej kwoty małoletni może domagać się od swoich rodziców, o ile znajduje o uzasadnienie w ich możliwościach zarobkowych i majątkowych.

Należy zwrócić uwagę, że pozwana nie zaspokoiła usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda od momentu, kiedy zamieszkał on ze swoim ojcem: przekazywanie kwoty 600zł miesięcznie wcześniej wyegzekwowanej od ojca powoda nie może być spełnieniem obowiązku alimentacyjnego pozwanej wobec powoda. Analizując możliwości zarobkowe i majątkowe stron sąd ustalił, że większe posiada ojciec małoletniego powoda. Należy mieć też na uwadze, że to on sprawuje piecze nad małoletnim, dba o jego edukację i wychowanie. Dochody pozwanej za okres 6 miesięcy są niższe od dochodów J. P. o około 1500zł, różnica w nagrodzie barbórkowej wyniosła natomiast 2072zł netto na korzyść J. P.. Koszty związane z zaspokojeniem usprawiedliwionych potrzeb J. P. są jednakże wyższe od tych, jakie ponosi pozwana: na powodzie ciąży obowiązek spłaty wieloletniego kredytu mieszkaniowego, a w ten sposób małoletni powód ma zapewnione warunki mieszkaniowe. Z racji wykonywania pracy fizycznej pod ziemią koszty związane z wyżywieniem J. P. są także wyższe od tych, jakie ponosi pozwana. Pozwana nie partycypuje w kosztach utrzymania pełnoletniej studiującej córki stron- co czyni J. P. . Pozwana pobiera z zakładu pracy dofinansowanie na dwójkę dzieci na tzw. kredkowe, chociaż faktycznie wychowuje tylko córkę P..

Uwzględniając sytuację materialną oraz zobowiązania finansowe obu stron sąd ustalił, że możliwości finansowe pozwanej zezwalają na zasądzenie od niej na rzecz małoletniego powoda alimentów w kwocie po 500zł miesięcznie. Po odliczeniu alimentów i wydatków na utrzymanie domu- do dyspozycji pozwanej i córki P., będzie pozostawała kwota około 2800zł a do dyspozycji J. P. i małoletniego powoda kwota około 3100zł.

Zgodnie z art. 137§2kro, niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sad uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. Za okres od czerwca do listopada 2015r sąd zasądził od pozwanej na rzecz małoletniego powoda kwotę 1500zł, przyjmując, że w tej kwocie pozwana jest w stanie przyczynić się do zapłaty za niezaspokojone potrzeby małoletniego powoda.

Dalej idące żądania sad oddalił, gdyż nie znajdowały uzasadnienia w możliwościach zarobkowych i majątkowych pozwanej .

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w wyroku po myśli powołanych wyżej przepisów

O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono po myśli art. 333§1 kpc.

O kosztach orzeczono po myśli art. 102kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Świst
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Urbańczyk-Szkuta
Data wytworzenia informacji: