Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 552/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oświęcimiu z 2016-02-18

Sygn. akt. III RC 552/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2016 roku

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich,

w składzie:

Przewodniczący: SSR Łukasz Ćmielewski

Protokolant: st. prot. sąd. Urszula Brusik

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2016 roku w Oświęcimiu na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej L. P. reprezentowanej przez matkę N. P. (1)

przeciwko D. P.

o alimenty

I. zasądza od pozwanego D. P. na rzecz małoletniej powódki L. P. alimenty w kwocie po 500 złotych (pięćset) miesięcznie, płatne do rąk matki małoletniej powódki N. P. (1), począwszy od dnia 01 grudnia 2015 roku,
do dnia 10 – tego każdego po sobie następującego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z należności w terminie,

II . w pozostałej części powództwo oddala,

III. wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności,

IV. nakazuje ściągnąć od pozwanego D. P. na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu kwotę 300 złotych (trzysta) tytułem opłaty stosunkowej od pozwu, od uiszczenia której małoletnia powódka była zwolniona
z mocy ustawy.

Sygn akt III RC 552/15

UZASADNIENIE

Działająca imieniem małoletniej powódki L. P. jej matka N. P. (1) wystąpiła z powództwem przeciwko pozwanemu D. P. o zasądzenie na rzecz małoletniej powódki od pozwanego alimentów w kwocie po 600 złotych miesięcznie płatnych do rąk matki małoletnie powódki począwszy od dnia 01.12.2015 do dnia 10-go każdego po sobie następującego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z należności w terminie. Żądanie pozwu uzasadniała tym, iż pozwany jest ojcem małoletniej powódki, strony nie są małżeństwem, a obwiązek alimentacyjny wobec córki nie został ustalony. Pozwany od maja 2012 do 5.10.2015 przebywał w zakładzie karnym. Dziecko przyszło na świat w trakcie odbywania przez niego kary, pozwany uznał je przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w B.. Przez okres pobytu pozwanego w zakładzie karnym , matka dziecka nie domagała się od niego pieniędzy na utrzymanie córki gdyż dawał sobie sama rade. Po opuszczeniu zakładu karnego pozwany zamieszkał z małoletnią i jej matką, jednak z uwagi na stosowanie wobec niej przemocy fizycznej strony postanowiły się rozstać. Pozwany wyprowadził się do domu swojej matki, natomiast matka małoletniej wraz z dzieckiem zamieszkała u swojej matki w K.. Po rozstaniu pzowany nie przeznaczył żadnych środków na utrzymanie dziecka. Matka małoletniej nie potrafi się porozumieć z nim zarówno co do kosztów utrzymanie dziecka jak i kontaktów z małoletnią. Matka powódki jest zatrudniona w restauracji (...) w B. w wymiarze ¾ etatu i osiąga dochód w wysokości 1000 złotych miesięcznie , pobiera również rentę rodzinna po swoim ojcu w wysokości 811 złotych. Kwota uzyskiwanych przez nią dochodów jest niewystraczająca na utrzymanie rodziny. Ponosi opłaty za czynsz i media. Ponadto uczy się w szkole policelanej (...) w B. w systemie zaocznym w związku z czym ponosi dodatkowe koszty, które wynoszą około 300 złotych miesięcznie. Na dojazd do pracy wydaje około 250 złotych miesięcznie, ponadto spłaca kredyty gotówkowe, których łączne raty wynoszą około 480 złotych miesięcznie. Matka małoletniej jest obecnie w ciąży co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Pozwany w trakcie pobytu w zakładzie karnym pracował dlatego obecnie także może podjąć zatrudnienie.

Na rozprawie w dniu 18 lutego 2016 pzowany D. P. wniósł o oddalanie powództwa w całości, uzasadniając swoje stanowisko tym, iż nie jest pewien czy małoletnia powódka jest jego dzieckiem, z uwagi na to, iż uzyskał informacje iż matka dziecka podczas jego pobytu w zakładzie karnym utrzymywała kontakty z innymi mężczyznami.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia L. P. urodzona (...) w B. jest dzieckiem N. P. (2) i pozwanego D. P. , który uznał swoje ojcostwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w B. w dniu 26 sierpnia 2014.

Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia k.5

Matka małoletniej powódki zamieszkiwała wraz dzieckiem w mieszkaniu pozwanego przez miesiąc po opuszczeniu przez niego zakładu karnego w październiku 2015 roku. Z uwagi na stosowanie przez pozwanego wobec niej przemocy fizycznej wyprowadziła się od niego i zamieszkała w mieszkaniu swojej matki w K..

Dowód; zeznania matki małoletniej powódki

N. P. (1) jest obecnie zatrudniona w firmie (...) w B. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony od dnia 01.12.2013 do dnia 31.08.2018 w wymiarze ¾ etatu, na stanowisku pracownik restauracji. Średnie wynagrodzenie netto za okres 3 miesięcy wynosi 992,21 złotych netto (1367,45 złotych brutto). Ponadto przysługuj jej prawo do renty rodzinnej od dnia 26.03.2001 do dnia 31.08.2017. Wysokość świadczenia za miesiąc listopad 2015 wyniosła 811,70 złotych netto (948,02 złote brutto).

Dowód: zaświadczenie o zarobkach k.6, zaświadczenie ZUS O. w C. Inspektorat w O. k.7, zeznania matki małoletniej powódki N. P. (1)

Małoletnia powódki wraz z matka zamieszkuje obecnie w mieszkaniu w K. wraz z matką N. P. (1). Koszty utrzymanie mieszkania matka małoletniej powódki ponosi po połowie ze swoja matką. Czynsz z a mieszkanie wynosi 253, 36 złotych miesięcznie , należność za energie elektryczną 152,43 złote miesięcznie, za gaz 128,52 złote miesięcznie, telewizje kablowa 39,90 złotych miesięcznie, internet 59 złotych miesięcznie. Matka małoletniej powódki spłaca kredyty zaciągnięte na bieżące potrzeby konsumpcyjne: kredyt zaciągnięty w wysokości 2110 złotych wysokość raty wynosi 56 złotych miesięcznie, kredyt zaciągnięty w wysokości 1070 złotych wysokość raty wynosi 49,31 złotych, kredyt w wysokości 5350 złotych , wysokość raty wynosi 173,20 złotych, kredyt zaciągnięty w wysokości 2160 złotych, wysokość raty wynosi 54,95 złotych, kredyt zaciągnięty w wysokości 2249,80 złotych, wysokość raty wynosi 46,59 złotych , kredyt w wysokości 4719,60 złotych wysokość raty wynosi 100,25 grodzy. N. P. (1) jest słuchaczem Policealnej szkoły Zawodowej (...) w B.. Nauka w studium trwa 2 lata i jest bezpłatna, ponosi koszty dojazdu do s zkoły i podręczników. Zarówno matka małoletniej , jak i małoletnia nie posiadają żadnego majątku ruchomego i nieruchomego.

Dowód; polecenie przelewu k.8, odcinaki wpłat należność za energie elektryczną k.9, faktura VAT z a gaz k.10, polecanie przelewu k.11 faktura VAT (...), załączniki do umowy kredytowej- Harmonogram spłat kredytu k.18-24, zeznania matki małoletnie powódki N. P. (1)

Małoletnie L. P. zamieszkuje obecnie wraz ze swoja matką N. P. (1) i babka macierzystą. Obecnie małoletni ma rok ma 18 miesięcy. Bezpośrednią opiekę nad dzieckiem sprawuje jej Matka N. P. (1) , która przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim z uwagi na ciąże. Koszty utrzymanie małoletniej wynoszą około 500 złotych miesięcznie. Na zakup pampersów dla dziecka niezbędna jest kwota około 200 złotych miesięcznie. Koszt zakupu mleka wynosi około 40 złotych z a opakowanie, kaszki około 10 złotych. Małoletnie ejst dzieckiem zdrowym, nie pozostaje w żadnym specjalistycznym leczeniu.

Dowód; zeznania matki małoletniej powódki N. P. (1)

Pozwany D. P. zamieszkuje obecnie wraz ze swoją matką i babką. W październiku 2015 roku opuścił zakałd karny po odbyciu kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo pobicia. W czasie pobytu w zakładzie karnym pracował społecznie bez wynagrodzenia. Aktualnie pozwany nie pracuje, jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie pracy w B. od dnia 24.11.2015. Obecnie w całości jest utrzymywanie przez swoją matką, które jest zatrudniona jako sprzedawca w sklepie (...). Przed osadzeniem w zakładzie karnym pracował, jako robotnik budowlany przy pracach wykończeniowych z wynagrodzeniem około 1600-1700 złotych miesięcznie, jako pracownik fizyczny przy produkcji zagłówków i podłokietników samochodowych, sprzedawca na stoisku owocowo warzywnym w firmie (...) oraz na (...). Poza małoletnią powódka pozwany D. P. jest jeszcze ojcem trojki dzieci (jedno w wieku lat 8, kolejne w wieku lat 4). M a ustalony obowiązek alimentacyjny na pozostałe dzieci. Łaczna wysokość zsądzonych na ich rzecz alimentów wynosi ponad 1500 złotych miesięcznie. Z tytułu zaciągniętych zobowiązań pieniężnych oraz niepłaconych alimentów posiada zadłużenie w wysokości około 160 000 złotych. Pozwany od chwili urodzenie dziecka nie utrzymuje żadnych osobistych kontaktów z małoletnią ani tez nie łozy na jej utrzymanie.

Dowód: zeznania pozwanego D. P.

W ocenie sądu brak jest podstaw do kwestionowania dopuszczonych jako dowody w sprawie akt i dokumentów zarówno co do ich autentyczności , jak i prawdziwości zawartych w nich danych. W toku postępowania nie były one kwestionowane przez strony. Sąd dał w całości wiarę zeznaniom stron albowiem są one ze sobą zbieżne , spójne logiczne i konsekwentne oraz mają potwierdzenie w dowodach z dokumentów

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133§1 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec dzieci , które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Zgodnie natomiast z art. 135§1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. W ocenie sądu na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki niezbędna jest kwota około 650 złotych miesięcznie. Na koszty te składają się wydatki na zakup: wyżywienia, odzieży, leków, środków higienicznych ora z p[okrycie przypadającej na małoletnią części opłat za mieszkanie i media. Wskazać należy iż matka małoletnich powodów z uwagi na szczupłość posiadanych środków finansowych nie jest w stanie zaspokoić ich wszystkich usprawiedliwionych potrzeb dziecka , a ponadto realizuje swój obowiązek alimentacyjny wobec niego przez osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie (art.135§2 kro), które z uwagi na obecny wiek dziecka (18 miesięcy) istotnie wpływa na zakres jej obowiązku alimentacyjnego. Faktem jest, iż matka małoletniej dysponuje własnymi dochodami z tytułu umowy o prace oraz renty rodzinnej, które łącznie wynoszą około 1800 złotych miesięcznie, jednak z tych dochodów ponosi również koszty swojego utrzymania. Oczywistym jest iż z uwagi na to, iż N. P. (1) posiada własne źródła dochodu powinna również partycypować w kosztach utrzymania małoletniej, jednak z uwagi na powyżej wskazane okoliczności jej udział w ponoszeniu tych koszów powinien być mniejszy niż kosztów obciążających pozwanego. Z uwagi na realizowane obowiązku alimentacyjnego poprzez osobiste starania o utrzymanie i w wychowanie dziecka sąd przyjął, iż matka dziecka powinna ponosić około ¼ łącznych kosztów jego utrzymania. W pozostałym zakresie koszty te ponosić powinien pzowany. Przemawia za tym również fakt , iż pozwany w żaden sposób nie interesuje się dzieckiem, nie odwiedza go, od urodzenia, nie przyczynia się też w żaden sposób do jego utrzymania. W ocenie sądu pozwany D. P. posiada znaczne możliwości zarobkowe z uwagi na fakt, iż jest osobą młodą (26 lat), zdrową oraz ma doświadczenie w pracy w różnych zawodach: jako robotnik budowlany przy pracach wykończeniowych, sprzedawca, pracownik przy produkcji części i akcesoriów samochodowych. Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności przyjąć należy iż jego minimalne możliwości zarobkowe ocenić należy na kwotę co najmniej 3000 złotych miesięcznie. Pozwany jest również ojcem trójki dzieci z innych związków, ale w takiej sytuacji wymagać można od niego aby podjął pracę również w dodatkowym wymiarze czasu pracy lub prace dodatkowe aby w ten sposób umożliwić realizacje swojego obowiązku alimentacyjnego wobec wszystkich dzieci wobec których ten obowiązek na nim ciąży. W ocenie sadu zasądzona od pozwanego na rzec małoletniej powódki tytułem alimentów kwota po 500 złotych miesięcznie jest adekwatna zarówno do usprawiedliwionych potrzeb dziecka jak i możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego. W pozostałym zakresie sąd oddali żądanie pozwu, jako wygórowane. Twierdzenia pozwanego, iż wnosi o oddalenie powództwa o alimenty na rzecz małoletniej powódki z uwagi na fakt, iż ma wątpliwości czy jest jej ojcem oraz ewentualne działanie w błędzie podczas składania oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem urzędu stan cywilnego nie mogą być brane pod uwagę w niniejszym postępowaniu gdyż nie są jego przedmiotem. Pozwany ma możliwość wystąpienia ze stosownym powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania przez siebie małoletniej.

O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono na zasadzie art.333§1pkt.1 kpc. O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art.100 kpc w zw. z art. 113 ust 1 Ustawy z dnia 28.07.2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. Nr.167 poz. 1398 z pozn. zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Świst
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Łukasz Ćmielewski
Data wytworzenia informacji: